Maatwerk in Leasing

Privacyreglement

Ter inleiding

Mentoor B.V. en aan haar gelieerde ondernemingen (hierna samen: Mentoor) respecteren uw privacy en verklaren persoonsgegevens vertrouwelijk te zullen behandelen. Uw persoonsgegevens worden door Mentoor uitsluitend verwerkt in overeenstemming met dit privacyreglement en met de toepasselijke wetgeving op het gebied van privacy. In dit privacyreglement wordt de gegevensverwerking door Mentoor beschreven en wat uw rechten in dat kader zijn.

Doel en omvang van de verwerking van persoonsgegevens

De door u verstrekte persoonsgegevens worden door Mentoor gebruikt voor beoordeling van leaseaanvragen, kredietwaardigheid, het aanbieden en verbeteren van de financiële producten en diensten, opname in ons lease- en relatiemanagementsystemen, naleving van regelgeving (zoals ter voorkoming van fraude en witwassen), het onderhouden en uitbreiden van de commerciële relatie met u (bijvoorbeeld door middel van aanbiedingen van andere diensten) en het verrichten van marktonderzoek. Uw persoonsgegevens kunnen door Mentoor ook worden gebruikt voor (her)financiering van de (met u overeengekomen) financiële producten door andere financiers.

Verkrijgen van persoonsgegevens

De dienstverlening van Mentoor bestaat voornamelijk uit het aanbieden van financieringsoplossingen in de vorm van lease aan (rechts)personen die kapitaalgoederen wensen te gebruiken/verwerven. In verband daarmee werkt Mentoor samen met fabrikanten, distributeurs van die goederen en met andere financiers. Uw persoonsgegevens worden verzameld als u gebruik wenst te maken van de diensten van Mentoor en daarvoor – al dan niet indirect – een verzoek toe doet. Het kan ook voorkomen dat Mentoor persoonsgegevens verkrijgt uit andere bronnen (zoals van externe financiers of kredietbeoordelingsbureaus). Mentoor zal in dat geval, voor zover mogelijk, de rechtmatige verwerking door die andere bronnen controleren. 

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

Mentoor kan uw persoonsgegevens binnen Mentoor verstrekken en aan derden, zoals de hiervoor genoemde fabrikanten, distributeurs, externe financiers en anderen die bij het verstrekken van de diensten door Mentoor in het kader van voormelde doelen betrokken zijn. Mentoor zal uw persoonsgegevens niet, zonder uw uitdrukkelijke toestemming, aan derden verstrekken indien dat onverenigbaar is met voormelde doelen.

Bescherming

Mentoor zal zorgdragen voor een adequate (technische en organisatorische) bescherming en beveiliging van de verwerking van uw (opgeslagen) persoonsgegevens. Mentoor zal zich inspannen om ervoor te zorgen – in het geval persoonsgegevens aan derden worden verstrekt als hiervoor bedoeld – dat deze derden zich houden aan de beginselen van dit Privacyreglement. Indien en voor zover deze derden persoonsgegevens voor Mentoor verwerken zal door Mentoor worden verlangd dat zij toereikende maatregelen nemen ter bescherming van de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens. Mentoor zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld.

Doorgeven buiten de Europese Economische Ruimte

Indien doorgifte van uw gegevens plaatsvindt naar een land buiten de Europese Economische Ruimte zal Mentoor zich ervan vergewissen dat afdoende mate van bescherming wordt gewaarborgd. Dat houdt onder meer in dat maatregelen en controles worden gehanteerd ten behoeve van een adequaat niveau van bescherming van de vertrouwelijkheid en beveiliging van uw persoonsgegevens en de doorgifte voldoet aan de voorwaarden voor doorgifte, zoals het gebruik van modelcontracten, binding corporate rules of andere voorgeschreven eisen voor doorgifte.

 

Informatie / aanpassing / bezwaar

U heeft recht op een overzicht van en informatie over de herkomst van uw persoonsgegevens te ontvangen. Ook hebt u het recht Mentoor te verzoeken de persoonsgegevens bij te werken, te corrigeren of te verwijderen indien die gegevens onjuist, onvolledig of niet van belang zijn, of indien zij in strijd zijn met wet- en regelgeving.

Verder hebt u het recht bezwaar te maken indien u geen prijs stelt op informatie over onze financiële producten en diensten, die wij u van tijd tot tijd kunnen toesturen.

Aanpassing van dit Privacyreglement

Mentoor kan dit Privacyreglement aanpassen. Het is derhalve raadzaam om dit reglement geregeld in te zien om op de hoogte te blijven van die aanpassingen.